کلیات تعلیم و تربیت

کنترل جنسی چیست؟

مکانيسم‌های کنترل جنسی شامل دو جنبه رسمی و غير رسمی است. کنترل رسمی دربرگيرنده اقداماتی است که منابع اقتدار، در مقابله با وقوع جرم و کجروی در جامعه عهده‌دار می‌شوند، ولی در جنبه غيررسمی مکانيسمی است که تمامی جامعه را فرا گرفته و مبتنی بر اصول اخلاقی، ارزش‌ها و هنجارهای متعارف می‌باشد. بیشتر بخوانید »